Dostosowanie działalności podmiotów publicznych do norm w zakresie dostępności

20 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ustawa została wprowadzona w celu poprawy warunków życia i funkcjonowania obywateli ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi m.in. z niepełnosprawność lub obniżonego poziomu sprawności z powodu wieku czy choroby.

Wynikające z ww. ustawy obowiązki zapewnienia (co najmniej minimalnej) dostępności oraz powołania koordynatora ds. dostępności dotyczą podmiotów sektora publicznego.

Wyróżniamy trzy rodzaje dostępności, którą musi zapewnić podmiot publiczny:

 • Dostępność architektoniczna – w celu jej zapewnienia konieczne jest takie zaprojektowanie i zagospodarowanie budynku, aby możliwe było swobodne przemieszczanie się po nim osób mających problemy z poruszaniem, np. korzystających z wózków inwalidzkich, kul i innego rodzaju pomocy ortopedycznych, a także osób z wózkami dziecięcymi.
 • Dostępność cyfrowa – polega na takim zaprojektowaniu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, aby w sposób komfortowy mogły korzystać z niej także osoby niepełnosprawne np. niedowidzące. Wymogi dotyczące tego rodzaju dostępności zostały zawarte w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Dostępność informacyjno – komunikacyjna – jest spełniona, jeżeli informacja o tym, jakie zadania realizuje dany podmiot jest dostępna w takiej postaci, aby mogła zapoznać się z nią osoba ze szczególnymi potrzebami np. w formie nagrania komunikatu w języku migowym dla osób głuchych, czy też publikacji informacji w tekście EtR (skrót z ang. easy to read) aby mogła zapoznać się z nią osoba niepełnosprawna intelektualnie.

Co do zasady, każdy podmiot publiczny, do 31 marca 2021 r., a następnie cyklicznie co 4 lata, ma obowiązek sporządzenia raportu, w którym wykaże stan zapewnienia dostępności. Obowiązkiem podmiotu publicznego jest publikacja takiego raportu w BIP lub na stronie internetowej, a także przekazanie go do właściwego wojewody.

ResData świadczy kompleksowe wsparcie podczas wdrażania i monitorowania obowiązków w zakresie dostępności. Przykładowe usługi, które możemy dla Państwa wykonać to:

 • weryfikacja czy podmiot zapewnienia co najmniej minimalne wymogi określone w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • weryfikacja czy strony internetowe oraz aplikacje mobilne podmiotu spełniają wymagania określone w ustawie o dostępności cyfrowej oraz normy WCAG 2.1;
 • przygotowanie raportu z kontroli zawierającego listę koniecznych do wprowadzenia zmian i dodatkowych zaleceń, które należy wdrożyć, aby spełniać wymagania dot. dostępności;
 • przygotowanie Deklaracji dostępności – dokumentu, którego umieszczenie na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej jest obowiązkiem podmiotu publicznego;
 • stałe monitorowanie zmian w prawie w zakresie dostępności;
 • pełnienie funkcji koordynatora ds. dostępności;
 • wsparcie w uzyskaniu pożyczki z Funduszu Dostępności na realizację obowiązków w zakresie dostępności oraz wniosku o jej częściowe umorzenie;
 • pomoc w przygotowaniu odpowiedzi w sytuacji wpłynięcia do podmiotu wniosku o zapewnienie dostępności oraz złożenia skargi na brak dostępności;
 • wsparcie w określaniu w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególny potrzebami podczas zlecania lub powierzania zadań publicznych oraz udzielania zamówień publicznych (wymóg prawny od 20 września 2021 r.).

W celu poznania szczegółowej oferty zapraszamy do działu Kontakt!

Zaufali nam