Tajemnica przedsiębiorstwa

Definicja prawna tajemnicy przedsiębiorstwa zawarta jest w przepisie art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

“Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.”

Ustawa uznaje za tajemnicę przedsiębiorstwa tylko takie informacje, które łącznie spełniają trzy przesłanki:

 1. są nieujawnione do wiadomości publicznej,
 2. posiadają wartość gospodarczą (na przykład informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa)
 3. przedsiębiorca podjął co do nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Aby mogli Państwo spełnić wszystkie te 3 przesłanki, oferujemy:

 1. Wykonanie klasyfikacji informacji przetwarzanych przez organizację (firmę lub instytucję);
 2. Analizę i ocenę ryzyk w obszarach kluczowych dla organizacji, takich jak: technologie informatyczne, bezpieczeństwo osobowe, bezpieczeństwo fizyczne i ciągłość działania;
 3. Opracowanie dokumentu Polityki Bezpieczeństwa Informacji, określającego cele organizacji oraz strategie niezbędne do osiągnięcia wymaganego poziomu bezpieczeństwa;
 4. Opracowanie dokumentów wykonawczych (regulaminów, instrukcji i procedur), opisujących sposoby ochrony i zasady obowiązujące w zakresie bezpieczeństwa informacji w organizacji;
 5. Nadzór nad wdrożeniem zabezpieczeń organizacyjnych, proceduralnych i technicznych, wynikających z Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz dokumentów wykonawczych;
 6. Audyt powdrożeniowy.

Korzyści jakie osiągają Państwo z wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji:

 • Ograniczanie potencjalnych strat związanych z niekontrolowanym wypływem informacji;
 • Usprawnienie działania organizacji poprzez uporządkowanie zasad przetwarzania informacji;
 • Stosowanie mechanizmów zapewniających właściwą ochronę cennych dla organizacji aktywów;
 • Minimalizacja skutków incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa informacji poprzez identyfikację zagrożeń i ocenę podatności;
 • Minimalizacja strat i bardziej efektywna realizacji celów biznesowych;
 • Spełnienie wymagań przepisów prawa w zakresie ochrony informacji;
 • Wzrost konkurencyjności na rynku, utrzymanie przewagi nad konkurencją wynikającą z gwarancji bezpieczeństwa powierzanych zasobów informacyjnych;
 • Większe możliwości pozyskiwania kontraktów i zamówień tam, gdzie bezpieczeństwo informacji jest priorytetem;
 • Zwiększenie wiarygodności w oczach klientów i partnerów biznesowych;
 • Wytworzenie mechanizmów pozwalających na właściwe reagowanie pracowników na zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji, pozwalające skutecznie zapobiegać powstawaniu szkód finansowych.

W celu poznania szczegółowej oferty zapraszamy do działu Kontakt!

Zaufali nam